นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุวิมล จุงจิตร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุวิมล จุงจิตร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Suwimon Jungjit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 074-693972 ต่อ 2564 , 089-7299308
  • อีเมล : suwimol@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่สนใจ
พัฒนาเว็บไซต์ และระบบต่างๆ เพื่อนำไปให้บริการด้านต่าง ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 อรุชา พึ่งอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ชิตณรงค์ เพ็งแตง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2546 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-15 15:32:55

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:11:49