นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Kanokphorn Sangkharak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 074-609600 ต่อ 2355 , 086-5307304
  • อีเมล : skanokphorn@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เรื่องที่สนใจ
การศึกษาการย่อยสลายของกระดาษ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ANAEROBIC CO-DIGISTION BIOMETHANATION OF CANNERY SEAFOOD WASTEWATER WITH MICROCYTIS SP; BLUE GREEN ALGAE WITH/WIHOUT GLYEROL WASTE 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Biochemical Properties and Antioxident Activity of Pineapple (Smooth Cayenne) Core Extract 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 Biodiesel Production using Lipase from Oil Plam Fruit as A Catalyst 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 BIODISEL PRODUTION USING LIPASE FROM OIL PALM FRUIT AS A CATALYZT 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 Ethanol Producttion from Reused Liquid Stillage 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 Evaluation of various crud enzyme from agricultural waste for recoverry and purification of polyhydroxyalkanoates 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 Evalution of varions crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of ployhydroxyalkanoates 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 Evalution of various crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of polyhydroxyalkanoates 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 THE PRODUCTION ETHANOL FROM FROM REUSE LIQUID STILLAGE 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การผลิตไบโอดีเซลจากตะกอนน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยกระบวนการเร่งทางเคมีและชีวภาพ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มแก่โดยกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลควบคู่กับการหมัก f2 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 The Production of Ethanol and Hydrogen from Pineapple Peel by Saccharomyces cerevisae and Enterobacter aerogenes 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 The Production of Polyhydroxyalkanoate by Bacillus licheniformis Using Sequential Mutagenesis Biogas Production 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 การผลิตเอทานอลจกเปลือกสับปะรดด้วยเซลล์ตรึง Acchromtces cerevisiae 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยเซลล์ตรึง Acchromtces cerevisiae 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มแก่โดยกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลควบคู่กับการหมัก 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Screening and identification of plyhydroxyyalkanoates producing bacteria and biochemical characterzation of their possible application 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 สภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดแคโรทีนอยด์และการผลิตบิวทานอลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายขยะกระดาษสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การใช้เอนไซม์ในการสกัดและทำบริสุทธิ์พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ Cupriavidus necator งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การใช้เอนไซม์ในการสกัดและทำบริสุทธิ์พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ Cupriavidus necator (2) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 พัชรี อินธนู อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 มนัส ใจมะสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 นฤมล จียโชค รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 นิษก์นิภา สุนทรกุล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 รัตนชัย ไพรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 กรณ์กนก อายุสุข รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-20 14:27:29

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:40:15