นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Associate professor Kasem Asawatreratanakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : โทรศัพท์ภายใน:7251
  • อีเมล : kasemas@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เรื่องที่สนใจ
การศึกษา และพัฒนาการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2) 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Identification of laticifer-specific genes and their promoter regions from a natural rubber producing plant Hevea brasiliensis 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล (Paphiopedilum niveum) (Rchb.f) Stein 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 อิทธิพลของออลิโกไคโตซานต่อกลไกการป้องกันโรคของต้นยางพารา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 อิทธิพลของออลิโกไคโตซานต่อกลไกการป้องกันโรคของต้นยางพารา2 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Molecular cloning, expression and characterization of cDNA encoding cis-prenyltransferases from Hevea brasiliensis 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Short sequence paper Cloning, expression and characterization of a functional cDNA clone encoding geranylgeranyl diphosphate synthase of Hevea brasiliensis 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การถ่ายโอนยีนเข้าสู่กล้วยไม้เศรษฐกิจ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Isopentenyl diphosphate isomerase and prenyl transferase activities in bottom fraction and C-serum from Hevea latex งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Isopentenyl diphosphate isomerase in rubber latex งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การศึกษาเอนไซม์พรีนิลทรานส์เฟอเรสในต้นยางพารา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 ธัญชนก พูนศิลป์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร ิอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
4 ราตรี บุมี อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5 ปัทม์ ปราณอมรกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
6 วราภรณ์ แก้วคอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 อรวรรณ คันธมาทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พรสิริ พิจการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เจษฎา เรืองสุริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ณัตฐิยา ชัยชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2525 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-20 18:10:10

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2564-03-01 16:40:43