นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Palakorn ฺBoonsai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานสาขาวิชาเคมี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 9321
  • โทรศัพท์ : 074-693922 , 086-9820990
  • อีเมล : bpalakorn@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เรื่องที่สนใจ
การศึกษาการแพร่ของปุ่ยยูเรียละลายช้า
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ศึกษาการเตรียมและการแพร่ของปุ๋ยยูเรียละลายช้า 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 สถานภาพการผลิตหมากแห้ง ของเกษตรกรในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 สิ่งจูงใจต่อการปลูกยางพารา ในพื้นที่นาของเกษตรกรตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ไอโซเทอร์มของการดูดซับ ฟีนอลโดย ซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางGracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : การประยุกต์การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 จารุพักตร์ เทพแก้ว นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-20 19:32:10

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-03 10:05:39