นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Palakorn ฺBoonsai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานสาขาวิชาเคมี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 9321
  • โทรศัพท์ : 074-693922 , 086-9820990
  • อีเมล : bpalakorn@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรื่องที่สนใจ
การศึกษาการแพร่ของปุ่ยยูเรียละลายช้า
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ไอโซเทอร์มของการดูดซับ ฟีนอลโดย ซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภควรรณ เศรษฐมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ณัฐวุฒิ ลีลากนก มหาวิทยาลัยบูรพา
3 กฤตภาส กังวานรัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ดรุณี มูลโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 นภาภรณ์ จันสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 อิสระ ทับสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 นิคม กลมเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 เล็ก วันทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/08/2546 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-20 19:32:10

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-27 12:20:30