นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ วรรณฤดี หิรัญรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ วรรณฤดี หิรัญรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Wanrudee Hiranrat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 9321
  • อีเมล : kaewnok@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Flavanoids from Friesodielsia desmoides 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Flavonoids form Friesodielsia desmoides 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 Stilbenoids constituents form Myristoca frans Houtt 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 Flavonoids from Friesodielsia desmoides 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Antioxidant Activities of the Pheonlic Extract from the Wood Vinegar of Garcinia mangostana Fruit 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Antioxident Activitoes of the Phenolic Extract from the Wood Vinegar of Garcinia mangostana Fruit 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Effect of Poly(ethylene glycol) on PLA/LT blending 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 Total Phenolic Content, Antioxident and Antityrosinase active of Areca 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบ เชิงซ้อนของเหล็ก(II)-เหล็ก(II)และสังกะสี(II)-สังกะสี(II)กับลิแกนด์พอลิเดนเตท 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 สารต้านอนุมูลอิสระจากจำปาดะ (Artocarpus integer) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 จารุพักตร์ เทพแก้ว นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-20 19:55:44

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:08:02