นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. อานอบ คันฑะชา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. อานอบ คันฑะชา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. A-Nob Kantacha
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 074-693992 ต่อ 2361 , 083-1931922
  • อีเมล : k_anob@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เรื่องที่สนใจ
การศึกษาคุณภาพน้ำ , การศึกษาบำบัดน้ำเสีย , การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Synthesis and Characterization of Copper(ll) and Nickel(ll) Complexes of Hexazamacrocylic Ligands 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Synthesis and Characterzation of Cadmium(II) Complex with 4,4-Bipyridineand CinnamicAcid 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 The First Naturally Occurring Neocaged-Xanthone and Rearranged Caged-Xanthone from Catoxylum formosum ssp.pruniflorum 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 Specfic Activities of Nutural Redionuclides in Beach Sand Samples from Samila Beach in Singkhla Province after Fukushima Dai-lchi nuclear power plant accident in Japan 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 Specfic Activities of Nutural Redionuclides in Beach Sand Samples from Samila Beach in Singkhla Province after Fukushima Dai-lchi nuclear power plant accident in Japan2 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 Synthesis and Characterization of Cadmium(II) Complex with 4,4-Bipyridineand CinnamicAcid 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การยับยั้งแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนโคบอลต์ นิกเกิลและคอปเปอร์กับซัลฟาไดเอซีนและ 1,10 - ฟีแนนโทรลีนเป็นลิแกนด์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบ เชิงซ้อนของเหล็ก(II)-เหล็ก(II)และสังกะสี(II)-สังกะสี(II)กับลิแกนด์พอลิเดนเตท 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การสังเคราะห์และคุณลักษณะของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก สังกะสีและทองแดงกับลิแกนด์มัลติเดนเตต 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การสังเคราะห์และคุณลักษณะของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก สังกะสีและทองแดงกับลิแกนต์มัลติเดนเตต 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การศึกษาการบำบัดน้ำเสียจากคลองสำโรงด้วยโอโซน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การศึกษาคุณภาพน้ำจากคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การปนเปื้อนของตะกั่วและโครเมียมในน้ำทิ้งจากการย้อมสีกระจูดที่ทะเลน้อย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 จารุพักตร์ เทพแก้ว นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-20 20:27:21

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:13:35