นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ธนพล อยู่เย็น

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ธนพล อยู่เย็น
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Thanapon Yooyen
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Molecular Diagnosis of Cause of Anisakiasis in Humans, South Korea 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 บุญรัตน์ ประทุมชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ชนนิกานต์ ทองพรม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ธีรกมล เพ็งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 แววฤดี แววทองรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 วัฒนา เจียมตน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ณิชากร คอนดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ณรงค์ จัตุรัส อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 พลินจรีย์ รังสยาธร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-20 23:28:21

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 03:02:12