นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ศุภชัย นิติพันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ศุภชัย นิติพันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Supachai Nitipan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 074-693992 ต่อ 2266
  • อีเมล : supphachai@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
เรื่องที่สนใจ
การตรวจสอบยีนต่างๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การโคลนและศึกษาลักษณะสมบัติยีนสร้างเอนไซม์อะไมเลสทร้อนจากน้ำพุร้อนควนแคง จังหวัดตรัง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟตด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยก่มจุลินทรีย์ 1 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การเพิ่มผลผลิตก๊าซมีเทนโดยใช้การย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกับขี้เถ้าและของเสียกลีเซอรอลจากโรงงานไบโอดีเซล 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 จำแนกประชากรแบคทีเรียและยีสต์ที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ปลาส้มด้วยเทคนิค PCR-DGGE 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 In search of molecular scale devices: Theoretical study of linearly fused straight single-walled carbon nanotube junctions based on the pentagon/heptagon pair defects 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Microbial community analysis of thermophilic mixed culture sludge for biohydrogen prodution form palm oil mill effluent 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การตรวจสอบยีน Putative Leucine-rich Repeat LBJ_2271 Orthology ในจีโนมของเชื้อ Leptospira borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 จำแนกประชากรแบคทีเรียและยีสต์ที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 บุญรัตน์ ประทุมชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ชนนิกานต์ ทองพรม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ธีรกมล เพ็งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 แววฤดี แววทองรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 วัฒนา เจียมตน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ณิชากร คอนดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ณรงค์ จัตุรัส อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 พลินจรีย์ รังสยาธร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-21 10:13:38

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:25:45