นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Sompong O-Thong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0887906992
  • อีเมล : sompong.o@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
เรื่องที่สนใจ
ศึกษาการผลิตเอทานอลจากลำต้ยปาล์ม , การผลิตก๊าซชีวภาพ, การผลิตไบโอไฮโดรเจน, การผลิตไบโอไฮเทน, การศึกษาโครงสร้างจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม, DGGE, FISH
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การใช้ซัลไฟต์ในการย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสด้วยเอนไซม์จากต้นปาล์มน้ำมัน 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากของเสียจากโรงงานน้ำมันปาล์มและกากตะกอนไร้อากาศ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ผลกระทบของกรดไขมันระเหยในน้ำเสียทางชีวพภาพจากโรงงานที่มีผลต่อการผลิตก๊าซไบโอไฮเทนจากโรงงานปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟตด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยก่มจุลินทรีย์ 1 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังอย่างมีประสิทิภาพโดยการบูรณาการกระบวนการหมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบวนการอิเล็ดโตรไลซิสชนืดเร่งชีวภาพ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังอย่างมีประสิทิภาพโดยการบูรณาการกระบวนการหมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบวนการอิเล็ดโตรไลซิสชนืดเร่งชีวภาพ เฟส2 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมันในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทนทางชีวภาพ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมันในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทนทางชีวภาพ f2 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การจัดการเรียนรู้เชิงความหมายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงข้อมูล : กรณีศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 UTILIZATION OF OIL PALM FROND BIOMASS FOR BIOETHNOL PRODUCTION 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 Optimization and Kinetic Modeling of Ethanol Prodution from Oli Pal, Frond Juice in Batch Fermentation 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 OPTIMIZATION AND KINTICS MODELLING MODELLING OF ETHANOL PRODUTION FROM OIL PALM JUICE BATCH FERMENTATION 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 Properties for Bacterial Cellulose from Oil Palrn Shoot juices Medium and Coconut Mediurm เฟส1 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 Anaerobic Co-Digestion Biomethanation of Cannery Seafood Wastewater with Microcystis SP; Blue Green Algae with/without Glycerol Waste 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Based Modeling for Anaerobic Desgestion of Skim Latex Serurm in the Two-stage Process 1 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Biodiesel Production from Oil Palm Frond by Simultaneous Saccharification and Fermentation 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 BIOGAS PRODUCTION FROM BIOMASS RESIDUES OF PALM OIL MILL BY SOLID STATE ANAEROBIC DIGESTION 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Biogas Production from Biomass Residues of Palm Oil Mill by State Anaerobic Digestion 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
20 Bio-hydrogen and bio-methane potentials of skim latex serum in batch thermophilic two-stage anaerodic digestion 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 BIOHYDROGEN AND BIOMETHANE PRODUCTION FROM CO-DIGETION OF PALM OILMILL EFFLUENT WITH SOLID RESIDUES TWO-STAGE SOLID STAE ANAEROBIC DIGESTION PROCESS 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Biohythane Production from Co-Digestion of Palm Oil Mill Effluent with Solid Residues by Two-Stage Solid State Anaerture for Enzymanic Hydrolysis 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 DILUTE ACID PRETEREATMENT AY HIGH TEMPERATURE OF PALM TRUNJ BIOMASS FOR ENZYMATIC HYDROLYSIS 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Dilute Acid Pretreatment of Oil Palm Trunk Production from Oil Palm Frond Juice in Batch Fermentation 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
25 EFFECT OF GRANULE SIZES ON THE PERFORMANCE OF UASB REACTOR FOR CASSAVA WASTER TERATMENT 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
26 Effect of Granule Sizes on the Performance of Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) Reactors for Cassava Wastewater Treatment 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
27 Effect of Operating Parameters on Process stability of Continuous Biohydrogen Production from Palm oil mill Effluent under Themophilic Condition 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
28 EFFECT OF SUBATRATE AND INTERMEDIANTE COMPOUND ON FOAMING IN PALM OIL MILL EFFLUENT (POME) DIGESTION SYSTEM 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
29 Ethanol and Methane Production gor Oil Plam Frond Two-stage Simultaneous Saccharfication and Fermentation 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
30 Effect of Substrate and Intermediate Composition on Foaming in Palm Oil Mill Effluent Anaerobic Digestion System 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
31 FACTORS AFFECTING ON PROCESS STABILITY OF CONTIONUOUS HYDROGEN PRODUTION FROM PALM OIL MILL EFFLUENT UNDER THERMOPHILIC CONDITION 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 High Effcient Biohydrogen Production from Cassava Starch Processing Wastewater by Two stage Thermophilic Fermentation and Electrohydrogenesis 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Hydrogen and Methane Production from Starch Processing Wastewater by Themophilic Two-stage Anareobic Digestion 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 HYDROGEN AND METHANE PRODUCTION FROM STARCH PROCESSING WASTEWATER BY THERMOPHILIC TWO=STAGE ANAEROBIC DIGESTION 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 HYDROGEN AND METHANE PRODUCTION FROM STARCH PROCESSING WASTEWATER BY THERMOPHILIC TWO-STAGE ANAEROBIC DIGESTION 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Enhanced Biogas Production from Canned Seafood Wastewater by Co-digestion with Glycerol Waste and Wolffia Arrhiza 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
37 Ethanol and Methane Production from Oil Palm Frond by Two Stage SSF 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Ethanol and Methanen Production from Oil Palm Frond by Two Stage SSF 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 EFFECT OF SUBSTRATE AND INTERMEDIANTE COMPOUND ON FOAMING IN PALM OIL MILL EFFLUENT (POME) DIGESTION SYSTEM 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 DILUTE ACID PRETREATMENT AT HIGH TEMPERATURE OF OIL PALM TRUNK BIOMASS FOR ENZYMATIC HYDROLYSIS 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 Biohydrogen production from crude glycerol by two stage of dark and photo fermentation 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 BIOHYDROGEN AND BIOMETHANE PRODUCTION FROM CO-DIGESTION OF PALM OILMILL EFFLUENT WITH SOLID RESIDUES BY TWO-STAGE SOLID STAE ANAEROBIC DIGESTION PROCESS 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 Anaerobic Co-digestion of Canned Seafood Wastewater with Glycerol Waste for Enhanced Biogas Production 2 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 ANAEROBIC CO-DIGISTION BIOMETHANATION OF CANNERY SEAFOOD WASTEWATER WITH MICROCYSTIS SP; BLUE GREEN ALGAE WITH/WIHOUT GLYCEROL WASTE 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 Anaerobic digestion of skim latex serum (SLS) for hydrogen and methane production using a two stage process in a series of up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 Anaerobic digestion of skim latex serum (SLS) for hydrogen and methane production using a two-stage process in a series of up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 Biohydrogen prodution from crude glycerol by two stage of dark and photo fermentation 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 OPTIMIZATION AND KINETICS MODELLING OF ETHANOL PRODUCTION FROM OIL PALM JUICE IN BATCH FERMENTATION 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 Two-stage thermophilic fermentation and mesophilic methanogen process for biohythane production from palm oil mill effluent 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
50 Undergraduate Students’ Projects on Computer-Assisted Instruction in Chemistry during Year 2005-2013 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนน้ำท้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการหมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบวนการอิเล็คโตรไลซิสชนิดใช้ตัวเร่งชีวภาพ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมัน ในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทนทางชีวภาพ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดึเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล์มดิบและการหมักร่วมภายใจ้สภาวะอุณหภูมิสูง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 Statistical optimization of medium components affecting simultaneous fermentative hydrogen and ethanol production from crude glycerol by thermotolerant Klebsiella sp. TR17 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลและมีเทนจากลำต้นปาล์มโดยกระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 การพัฒนากระกบวนการผลิตเอทานอลและมีเทนจากต้นปาล์มโดยกระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 Biohydrogen Production from Palm Oil Mill Effluent Pretreated by Chemical Methods Using Thermoanaerobacterium-Rich Sludge 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 Comparison of ASBR and CSTR reactor for hydrogen production from palm oil mill effluent under thermophilic conition 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 Ethanol production from glucose and xylose by immobilized Thermoanaerobacter pentosaceus at 70 °C in an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 Effect of initial pH, nutrirnts and temperature in hydrogen production from palm oil mill effluent using thermotolerant consortia amd corresponding microbial communities 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
61 Fermentative production of hydrogen and soluble metabolites from crude glycerol of biodiesel plant byn the newly isolated thermotolerant Klebsiella pneumoniae TR17 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
62 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของเสียอินทรีย์จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในจังหวัดพัทลุง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของเสียอินทรีย์จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในจังหวัดพัทลุง (เฟส2) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
64 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของเสียอินทรีย์จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในจังหวัดพัทลุง Process Development of Biogas Production by Co-digestion of Industrial and Agricultural Organic Wasters in Phatthalung Thailand (เฟส2) 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
65 การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มที่ผ่านการเตรียมโดยวิธีการทางเคมีด้วยยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
66 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยีสต์และแบคทีเรียภายใต้สภาวะไม่ฆ่าเชื้อ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยีสต์และแบคทีเรียภายใต้สภาวะไม่ฆ่าเชื้อ (เฟส2) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
68 การพัฒนาระบบการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยีสต์และแบคทีเรียภายใต้สภาวะไม่ฆ่าเชื้อ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
69 การเพิ่มผลผลิตก๊าซมีเทนโดยใช้การย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกับขี้เถ้าและของเสียกลีเวอรอลจากโรงงานไบโอดีเซล 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
70 Simultaneous themophilic hydrogen production and phenol removal from palm oil mill effluent by Thermoanaerobacterium-rich sludge 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
71 Potential for using enriched cultures and themotolerant bacterial isolates for production of biohydrogen from il palm sap and microbial community analysis 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
72 Potential for using enriched cultures and themotolerant bacterial isolates for production of biohydrogen from il palm sap and microbial community analysis f.2 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
73 การคัดเลือกตัวกลางที่เหมาะสมต่อการยึดเกาะของเมือกชีวภาพเพื่อบำบัดไนเตรท จากน้ำทิ้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
74 การจำแนกแบคทีเรียชอบร้อนสายพันธุ์ PSU-2 และสายพันธุ์อื่นๆ ที่แยกภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตไบโอไฮเทน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
75 การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดโฟมและความไม่เสถียรของกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศผลิตมีเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
76 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากลำดับปาล์มโดยการย่อยสบายน้ำตาลลควบคู่กับการหมัก 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
77 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มโดยการย่อยสลายน้ำตาลควบคู่กับการหมัก 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
78 ผลของอุณหภูมิและการรับภาระสารอินทรีย์ต่อการผลิตมีเทนจากน้ำทิ้งหลังการผลิตไฮโดรเจน ของน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
79 การศึกษาจุลินทรีย์ที่สามารถบำบัดไฮดดรเจนซัลไฟด์ในตัวกรองชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
80 การศึกษาจุลินทรีย์ที่สามารถบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในตัวกรองชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
81 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดไนเตรทของแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงด้วยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
82 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยีสต์และแบคทีเรียภายใต้ภาวะไม่ฆ่าเชื้อ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
83 การเพิ่มผลผลิตก๊าซมีเทนโดยใช้การย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกับขี้เถ้าและของเสียกลีเวอรอลจากโรงงานไบโอดีเซล 2 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
84 FACTORS AFFECTING ON PROCESS STABILITY OF CONTINUOUS HYDROGEN PRODUCTION FROM PALM OIL MILL EFFLUENT UNDER THERMOPHILIC CONDITION งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
85 EFFECT OF GRANULE SIZES ON THE PERFORMANCE OF UASB REACTOR FOR CASSAVA WASTEWATER TREATMENT งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 จริยา สากยโรจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 สันติ วัฒฐานะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2547 ปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 ปริญญาเอก อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-21 10:23:13

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:27:03