นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Tanate Chaichana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • อีเมล : tanate@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
เรื่องที่สนใจ
การศึกษาความร้อนของเตาหุงต้ม , ศึกษาคุณสมบัติของถ่านที่ทำจากเปลือกหมา และเปลือกมังคุด
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โครงการอุโมงค์น้ำแบบเปิดสำหรับการทดสอบทางด้านชลศาสตร์และพลังงานและสัมประสิทธิ์อัตราการไหลของน้ำผ่านฝายน้ำล้น 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การศึกษาการเผาไหม้และการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากขยะ RDF-5 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 PERFORMANCE EVALUATION OF CO-AXIS COUNTER-ROTATION WIND TURBINE 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การปลดปล่อยเสียง เงากระพริบและโซนที่ได้รับผลกระทบจากการมองเห็นของฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Energy Consumption Analysis for SANGYOD Rice Production 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 Greenhouse Gases Emission of Refuse Derived Fuel-5 Production from Municipal Waste and Palm Kernel 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Micro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Miicro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province,Thailand 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 ศักยภาพแหล่งลมบริเวณอำเภอปากพนังและอำเภอเชียรใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 สมบัติของถ่านจากเปลืองหมาก 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 สมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านเปลือกมังคุด 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 กังหันลมแกนตั้งแบบ Savonius หลายใบที่มีส่วนบังคับลมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มระดับครัวเรือน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 เครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์ ) สำหรับการแปรรูปกล้วย 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 เครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์) สำหรับการแปรรูปกล้วย 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลขนาดเล็กที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) บริเวณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ประเทศไทย 2 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
19 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด 2 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นในดินและทรายชายหาดจากบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง และสตูล) ทางภาคใต้ของประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
21 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลขนาดเล็กที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การศึกษาการเผ่าไหม้และการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊วจากขยะ RDF-5 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จริยา พิชัยคำ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 จารุ จุติมูสิก อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 กรกนก อุบลชลเขต อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 นุชจิรา ดีแจ้ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 อารักษ์ กลิ่นบำรุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ศุภกร จันเลน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร ผู้จัดการเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-21 13:11:27

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:00:17