นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Tanate Chaichana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • อีเมล : tanate@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
เรื่องที่สนใจ
การศึกษาความร้อนของเตาหุงต้ม , ศึกษาคุณสมบัติของถ่านที่ทำจากเปลือกหมา และเปลือกมังคุด
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยใช้กำแพงทรอมบ์ที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัสดุในการสร้างร่วมกับท่อลมแสงอาทิตย์ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การศึกษาอิทธิพลของจำนวนใบพัดและชนิดแพนอากาศของกังหันลมแกนตั้งขนาดเล็กต่อสัมประสิทธิ์กำลัง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 โครงการอุโมงค์น้ำแบบเปิดสำหรับการทดสอบทางด้านชลศาสตร์และพลังงานและสัมประสิทธิ์อัตราการไหลของน้ำผ่านฝายน้ำล้น 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การศึกษาการเผาไหม้และการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากขยะ RDF-5 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 PERFORMANCE EVALUATION OF CO-AXIS COUNTER-ROTATION WIND TURBINE 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การปลดปล่อยเสียง เงากระพริบและโซนที่ได้รับผลกระทบจากการมองเห็นของฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Energy Consumption Analysis for SANGYOD Rice Production 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 Greenhouse Gases Emission of Refuse Derived Fuel-5 Production from Municipal Waste and Palm Kernel 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Micro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Miicro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province,Thailand 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 ศักยภาพแหล่งลมบริเวณอำเภอปากพนังและอำเภอเชียรใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 สมบัติของถ่านจากเปลืองหมาก 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 สมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านเปลือกมังคุด 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 กังหันลมแกนตั้งแบบ Savonius หลายใบที่มีส่วนบังคับลมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 เครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์ ) สำหรับการแปรรูปกล้วย 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 เครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์) สำหรับการแปรรูปกล้วย 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มระดับครัวเรือน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) บริเวณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ประเทศไทย 2 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
19 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
20 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด 2 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นในดินและทรายชายหาดจากบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง และสตูล) ทางภาคใต้ของประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
22 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลขนาดเล็กที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การศึกษาการเผ่าไหม้และการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊วจากขยะ RDF-5 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลขนาดเล็กที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 - 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 มีชัย เทพนุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ปริญญา สาเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ธนวัตร์ คล้ายแท้ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 พีรพัฒน์ คำเกิด ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ศุภชัย ทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ณฐพร มีสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-21 13:11:27

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:00:17