นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดุสิต พรหมอ่อน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดุสิต พรหมอ่อน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Dusit Promon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 4401
  • อีเมล : dusit145@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
เรื่องที่สนใจ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วนิดา แก้วมุณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ณิศศา ภาษาสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 จรรยา ชวดทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 พรรณทิพย์ งามช่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ทวีวัฒน์ เวียงคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ไชยยงค์ จรเกตุ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-27 09:31:08

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:34:53