นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Suphada Kiriratnikom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 2258
  • อีเมล : ksuphada@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เรื่องที่สนใจ
การทำวิจัยเกี่ยวกับ กุ้งขาว , ปลาดุกลำพัน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effect of DL-methionine supplementation on the success of almost total replacement of fish meal with soybean meal in diets for hybrid tilapia (Oreochromis niloticus × Oreochromis mossambicus) 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังด้วยอาหารสูตรสำหรับเลี้ยงขุนเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ผลของแบคทีเรียแลกติกชนิดต่างๆ ในอาหารต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้สารอาหารและความต้านทานโรคในปลาดุกลูกผสม 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ความต้องการไขมันในอาหารของปลาดุกลำพัน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ความต้องการไขมันในอาหารของปลาดุกลำพัน (เฟส2) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การศึกษาประเภทของอาหารที่เหมาะสมสำหรับอนุบาลลูกปลาดุกลำพัน (Clarias nienhofil) 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การศึกษาอาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาดุกลำพัน (Clarias nieuhofii) ระยะแรกฟักออกจากไข่ และระยะปลานิ้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การใช้หอยเชอรี่ป่นเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารกุ้งขาว (Penaeus vannamei) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 ผลของแคโรทีนอยด์จากแหล่งต่าง ๆ ต่อการเร่งสีปลาสวยงาม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ชาตรี วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 วุฒิ รัตนวิชัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
5 ศิวาพร สีดาบุตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
6 ฉัตราวีรวุท จอมวรวงศ์ อาจารย์ระดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
7 บุญถม ทับสมบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
8 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 วิทยา ทาวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ชยากร ภูมาศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-07-08 16:26:21

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:16:04