นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ศิวาพร สีดาบุตร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ศิวาพร สีดาบุตร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer Siwaporn Seedabuth
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถนน เกษตรสมบรูณ์ ต.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  • โทรศัพท์ : 813910883
  • อีเมล : SiwapornSeedabuth@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ชาตรี วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 วุฒิ รัตนวิชัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
5 ฉัตราวีรวุท จอมวรวงศ์ อาจารย์ระดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
6 บุญถม ทับสมบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
7 สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 วิทยา ทาวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ชยากร ภูมาศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มทร. กาฬสินธุ์ 2559-08-18 09:39:08

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:41:49