นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรเมธ ภูสามารถ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรเมธ ภูสามารถ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Worames Poosamart
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถนน เกษตรสมบรูณ์ ต.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  • โทรศัพท์ : 083-5608681
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชวลิต ศิริบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 พัทธนันท์ โกธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ธนาพร บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ธีระ วิสิทธิ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ผุสดี ตังวัชรินทร์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 วิศาล อดทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มทร. กาฬสินธุ์ 2559-08-18 09:39:10

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:33:06