นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ วสันต์ ป้อมเสม

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 พัทธนันท์ โกธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 ธนาพร บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ธีระ วิสิทธิ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ผุสดี ตังวัชรินทร์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 วิศาล อดทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ปองพล พงไธสงค์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มทร. กาฬสินธุ์ 2559-08-18 09:39:11

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:32:20