นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.น.สพ.ดร. ปองพล พงไธสงค์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.น.สพ.ดร. ปองพล พงไธสงค์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. PONGPHOL PONGTHAISONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  • โทรศัพท์ : 043-742823
  • อีเมล : sakhan.p@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 พัทธนันท์ โกธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 ธนาพร บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ธีระ วิสิทธิ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ผุสดี ตังวัชรินทร์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 วิศาล อดทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/11/2558 ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 ปริญญาเอก สัตวศาสตร์ ปร.ด.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2559-09-10 20:49:28

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2560-08-31 09:28:29