นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. คเณศ ถุงออด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. คเณศ ถุงออด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. kaned tougaod
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาวิสวกรรมเมคาทรอนิกส์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 043-754321
  • อีเมล : kaned.th@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 ศราวุธ แต้โอสถ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 กรวิน สุวรรณภักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สุรพล ดำรงกิตติกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 มงคล กงศ์หิรัญ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
06/09/2558 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วศ.ม.วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2559-09-11 15:48:23

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:55:50