นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Aniruth Thongchai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 6 ซอย6 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-892376
  • อีเมล : aniruth@eng.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
Soil Improvement Construction Engineering
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Reliability analysis of pile driving formula for concrete driven piles in stiff soil layer: Case study in Chiang Mai Province. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การประยุกต์ใช้เอฟจีดียิปชั่มเป็นสารผสมเพิ่มเพื่อช่วบการขยายตัวของซีเมนต์เกราท์ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 พฤติกรรมกำลังรับแรงอัดของดินลูกรังปรับปรุงคุณสมบัติด้วยเถ้าลอยผสมยิปซั่ม 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 พารามิเตอร์ดินในสมการคลื่นสำหรับการประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มตอกในชั้นดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Reliability of Pile Driving Formula for Driiven Pile in Chiang Stiff Clay 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 The Use of Bamboo Geogrid for Short-Term Soil Reinforcement 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 The Use of Waste Gypsum as Admiture in Cementitious Material for Chemical soil Stabilization 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Correlation between Shear Strength and Basic Properties of Granitic Soils 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Relationship between Field and Laboratory Compressive Strength of Soil Cement in Road Pavement Construction 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 สมบัติการรับแรงของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับงานปรับปรุงสมบัติโดยวิธีผสมลึก 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การจัดระดับความสามารถในการจัดการทางการเงินของกิจการรับเหมาก่อสร้าง 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 กำลังอัดของดินปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซืเมนต์และกากยิปซั่ม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การใช้กากของเหลือจากการเผาไหม้ถ่านหินของโรงจักรไฟฟ้าแม่เมาะเป็นสารผสมเพิ่มในงานปรับปรุงคุณสมบัติดินโดยวิธีผสมลึก งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2513 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ University of N.S.W.
2524 ปริญญาเอก Ecotechnical Engineering Ecotechnical Engineering University of N.S.W.

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-13 16:12:33

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-01-17 13:47:23