นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Paskorn Champrasert
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-942076 ต่อ 107
  • อีเมล : paskorn.c@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เรื่องที่สนใจ
Heuristics Algorithms Bio-Inspired Computing
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Solving asymmetric link problems in WSNs using site Link Quality Estimators and dual-tree topology 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Prioritized Multiobjective Optimization in WSN Redeployment using Waterfall Selection 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 A Location-based Flash Flood Early Warning System 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Adaptive Transmission Range Based on Event Detection for WSNs 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Adaptive-PCA: An Event-Based Data Aggregation Using Principal Component Analysis for WSNs 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 An Incentive-based Evolutionary Algorithm for Participatory Sensing 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Energy Aware Flash Flood Monitoring Stations using a GA-Fuzzy Logic Control Mechanism 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 RSU Placement Optimization in Vehicular Participatory Sensing Networks 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Fuzzy Logic Control Mechanism for Flash Flood Monitoring Station 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับน้ำระยะไกลอัตโนมัติ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับเครือข่ายตรวจวัดแบบมอดุลาร์สำหรับระบบเฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อมและเตือนภัยพิบัติ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 ระบบเครือข่ายตรวจวัดและประมวลข้อมูลน้ำ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Self-Stabilizable Symbiosis for Cloud Data Center Applications: A Game Theoretic Perspective 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Exploring self-optimization and self-stabilization properties in bio-inspired autonomic cloud applications 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ชิตณรงค์ เพ็งแตง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 พจน์ ชัยอ้าย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 ลริศรา สาตะรักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 โดม โพธิกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สันติ บุญทัศนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาโท Computer science Computer science Univertity of Massachusetts Boston
2554 ปริญญาเอก Computer science Computer science Univertity of Massachusetts Boston

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-18 19:24:18

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:01:26