นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ปิยะพงษ์ วงค์เมธา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ปิยะพงษ์ วงค์เมธา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Piyapong Wongmatar
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-892376
  • อีเมล : piyapong.wongmatar@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 The effect of Shear and Bending Capacities on Impact Behavior of RC Beams 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การประเมินกำลังต้านแผ่นดินไหวของอาคารที่พักอาศัยเตี้ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การปรับปรุงวัสดุชั้นทางด้วยยิปซัมfgd 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 จุต่อชิ้นส่วนสำเร็จ 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ผลของเหล็กปลอกรับแรงแฉือนและความลึกของคานต่อแรงกระทำแบบเฉียบพัน 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 พฤติกรรมการรับแรงกระแทกของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 เสาคอนกรีตกลวงกรอกคอนกรีตรับแรงสลับทิศ 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Seismic performance evaluation of lowrise residentail buildings in Chiangmai 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อนิรุทธ์ ธงไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-18 21:27:38

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-01-17 13:48:37