นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ดามร บัณฑุรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ดามร บัณฑุรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Damorn Bunturat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-892376
  • อีเมล : damorn.b@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Ginger Cleaning Machine 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ส่งเสริมการผลิตน้ำมันงาผลิตภัณฑ์งาและการปลูกงาที่ถูกสุขลักษณะ แก่ SMEs กลุ่ม เคหกิจและเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยใช้ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นฐาน ฝึกอบรม 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ผลของการเก็บรักษาเชื้อเพลิงจากน้ำมันเมล็ดมะเยาหินภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Heat Transfer Behavior of Flat Plate having 45 Ellipsoidal Dimpled Surfaces 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Preliminary Design and Experimental Studies of Low Pressure Turbine for Organic Rankine Cycle Engine 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การใช้ประโยชน์น้ำมันสกัดจากเปลือกส้มเพื่อเป็นน้ำมันไบโอดีเซล 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การดัดแปลงแหล่งให้ความร้อนของโรงบ่มใบยาสูบแบบบัลค์มาเป็นโรงบ่มความร้อนรวมศูนย์ขนาดเล็ก 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การออกแบบชุดกักเก็บความร้อนที่ใช้พาราฟินเป็นสารทำงาน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การออกแบบและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในรูปน้ำแข็งสำหรับปรับอากาศในโรงเรือน 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การหาลักษณะเฉพาะของกังหันแรงดันต่ำขนาดเล็กโดยใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาการใช้พลังงานชีวภาพจากพืชพลังงานท้องถิ่นสำหรับใช้ในระดับครัวเรือนและเครื่องยนต์การเกษตร 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 เตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์เก็บความร้อนสำหรับผลผลิตทางการเกษตร 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบผสมละอองน้ำและก๊าซร้อนโดยตรง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการหีบน้ำมันจากพืชพลังงานท้องถิ่น สำหรับใช้ในระดับครัวเรือน และเครื่องยนต์การเกษตร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 คุณลักษณะการไหลของก๊าซร้อนที่พัดพาหยดน้ำขณะระเหย 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 โครงการวิจัยพืชพลังงานสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการหีบน้ำมันจากพืชพลังงานท้องถิ่นสำหรับใช้ในระดับครัวเรือนและเครื่องยนต์การเกษตร 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Numerical and Experimental Investigation on Laminar Hot-gas Flow with Injected Water Spray 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Numerical study on effect of droplet surface temperature to its evaporation rate 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การศึกษารูปแบบการสะสมอุณหภูมิและความชื้นในกองเมล็ดข้าวเปลือก 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 รูปแบบการสะสมอุณหภูมิและความชื้นในกองเมล็ดข้าวเปลือก งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อนิรุทธ์ ธงไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 ปริญญาโท Engineering Mechanical Engineering Oregon State University
2552 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-19 11:48:36

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-01-17 13:44:15