นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kittisak Jantanasakulwong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948229
  • อีเมล : kittisak.jan@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Reactive Blending of Thermoplastic Starch and Epoxidized Natural Rubber with Chitosan as Compatibilizer. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Thermoplastic Vulcanizate based on Poly(lactic acid) and Acrylic Rubber Blend with Ethylene Ionomer 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตด้านต้นทุนและคุณภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเพื่อผลิตยางเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์และถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อบรรจุผักผลไม้ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การพัฒนาแผ่นไม้ยางพาราทนแรงกระแทกจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมยางธรรมชาติ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 โครงการการพัฒนาการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตด้านต้นทุนและคุณภาพการผลิต 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 ไบโอพลาสติกทนอุณหภูมิต่ำเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 ไบโอพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการผสมด้วยวิธีการผสมแบบเกิดปฏิกิริยาของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอทิลีนด้วยตัวประสานคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพแก่กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางและกลุ่มผู้ปลูกยางในจังหวัดเชียงใหม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การผลิตบรรจุภัณฑ์สีเขียวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กและการพัฒนากระบวนการทางชีวภาพสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากผักตบชวาแบบไม่มีของเหลือทิ้ง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การผลิตพอลีเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การผลิตพอลีเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่เพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอมโพสิทเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Cross-linking kinetics study and high temperature mechanical properties of ethylene-octene copolymer (EOC)/dicumyl peroxide (DCP) system 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สุธาสินี ญาณภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 นิรมล อุตมอ่าง อาจารย์, รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 รณชัย ปรารถนาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาเอก Polymer Polymer Tokyo Institute of Technology

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 13:25:49

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:10:10