นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Charin Techapun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองอธิการบดี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948201,8220
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Fermentation Technology Biochemical Engineering
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปลอดของเสีย (ปีที่ 2) 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเพื่อผลิตยางเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์และถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อบรรจุผักผลไม้ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ไบโอพลาสติกทนอุณหภูมิต่ำเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การผลิตพอลีเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การผลิตพอลีเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่เพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การประเมินเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสพืช และเซลลูโลสจุลินทรีย์ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การผลิตบรรจุภัณฑ์สีเขียวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กและการพัฒนากระบวนการทางชีวภาพสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากผักตบชวาแบบไม่มีของเหลือทิ้ง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปลอดของเสีย 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การใช้ประโยชน์และการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากอาหารหมักพื้นเมืองไทย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Xylooligosaccharides production from corncob using crude thermostable endo-sylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and theirs prebiotic properties 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล ไบโอดีเซลและสารเคมีมูลค่าสูงโดยไม่มีของเหลือทิ้ง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล และสารเคมีมูลค่าสูงโดยไม่มีของเหลือทิ้ง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การผลิตก๊าซชีวภาพ ไบโอเอทานอล ไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ โพลิโคซา- นอล และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากอ้อยและชานอ้อยเหลือทิ้งที่ได้ จากสายการผลิตของโรงงานน้ำตาลทรายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตทางการเกษตรและผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาล 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การผลิตฟรุกโตอิลีโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไยคละเกรด และการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Screening of 50 microbial strains for production of ethanol and (R)-phenylacetylcarbinol 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 โครงการกิจกรรมศึกษากฎระเบียบด้านอาหารฮาลาลของประเทศคู่ค้า : อินโดนีเซีย ประจำปีงบประมาณ 2556 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายลิกนินโดยปฏิกิริยาเฟนตันที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาแบบผสมด้วยใช้การประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลอง Central Composite Design (CCD) 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การพัฒนาสายการผลิตน้ำตาลลำไยสำเร็จรูปในระดับขยายขนาด ปีที่ 2 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลลำไยเพื่อให้มีความพร้อมในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์โครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 The production of biofules and high value chemicals from agricultural and agro-industrial waste materials using complete zero waste process 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Optimization of exopolysaccharide overproduction by Lactobacillus confusus in solid state fermentation under high salinity stress. Bioscience 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Carotenoids production from red yeasts using waste glycerol as a sole carbon source 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Enzymatic production of xylooligosaccharide (XO) from selected aricultural wastes 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเพิ่มมูลค่าเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การใช้สารสกัดลำไยล้นตลาดความเข้มข้นสูง สำหรับการผลิตเอทานอล ด้วยถังหมักต่อเนื่องแบบอนุกรมและเซลล์รวม เพื่อผลิตฟีนิลแอซีติลคาร์บินอล ด้วยระบบไบโอทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมหน่วยคัดแยกเซลล์และหมุนเวียนใช้ตัวทำละลาย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การผลิตเอนไซม์ไพรูเวตดีคาร์บอกซิเลสจากเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณมากด้วยลำไยล้นตลาด และกระบวนการไบโอทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อผลิตฟีนิลแอซีติลคาร์บินอล 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 Optimization of Cellulase-Free Xylanase Production by Thermophilic Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 through Plackett-Burman and Response Surface Methodological Approches 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การออกแบบและทดสอบเครื่องจักรต้นแบบสายการผลิตน้ำตาลลำไยตามโครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (น้ำตาลลำไย) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 โครงการการทวนสอบเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลลำไยและคุณสมบัติเชิงคุณภาพ สุขภาพและศักยภาพเชิงพาณิชย์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 อิทธิพลของสีอะโซในการผลิตกรดแลคติคในระบบการหมักแบบเปิดโดย micro-aerobic Sequencing Batch Reactor (micro-aerobic SBR) จากน้ำเวย์ด้วยเซลล์แบคทีเรียแลคติตแขวนลอย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ:ไส้อั่ว 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Influence of pH, sucrose concentration and agitation speed on exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus TISTR 1498 using coconut water as a raw material substitute 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 Solid State Fermentation for Extracellular Polysaccharide Production by Lactobacillus confusus with Coconut Water and Sugar Cane Juice as Renewable Wastes 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 Establishment of SMEs Training Center on Organic, Fresh Cut, and Agro-Processing 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Establishment of SMEs Training Center on Organic, Fresh Cut, and Agro-Processing in Lao PDR and Viet Nam 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Agro-Processing Curriculum Development for Soupanuvong University 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Applications of Cooling Technology and Active Packaging for Reducing Postharvest Losses of Highland Organic Produces 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 ATCWG Biofuels Network Annual Symposium and Biotrade/Technical Training Workshop 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 Biofuels from Agricultural and Agro-Industrial Wastes 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 BioWASTE –Novel biotechnological approaches for transforming industrial and/or municipal biowaste into bioproducts 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 การผลิตผลึกแห้งน้ำผึ้งสำเร็จรุปเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรโดยกระบวนการผลิตแบบปราศจากของเสียแบบครบวงจร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 Research Capacity Building and Technology Transfer of Bioprocess Research Cluster (BRC) 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 Biocoagulation of dairy wastewater by Lactobacillus casei TISTR 1500 for protein recovery using micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 Comparative study on methyl orange removal by growing cells and washed cell suspensions of Lactobacillus casei TISTR 1500 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 Influence of food colorant and initial COD concentration on the efficiencies of micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR) for casein recovery under non-sterile condition by Lactobacillus casei TISTR 1500 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 Production of dried honey crystal by used enzyme technology 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 การผลิตผลึกแห้งน้ำผึ้งสำเร็จรูป 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 การผลิตเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์โดยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นวัตถุดิบทดแทน : การหาสูตรอาหารและสภาวะการหมักที่เหมาะสม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 การพัฒนาฟิล์มจากข้าวที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราสำหรับยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอเซลลูโลสเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 สูตรอาหาร และสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตเซลลูโลสชีวภาพ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 หลักการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 การเพิ่มขีดความสามารถในการย่อยฟีนอลความเข้มข้นสูงโดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากแหล่งปนเปื้อนด้วยสารเคมีในบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวนึ่ง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมักโดยใช้เทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ : แนวคิดดัดแปลงจากปลาส้มและปลาแป้งแดง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มั่มโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
61 Optimizing Formulation and Fermentation Condition of Jasmine Rice Beer Production in Micro Brewery Scale 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
62 Medium Formulation for Tannase Production by Aspergillus niger 56MS1 by Used Dried Longan Seed Powder as a Main Carbon Source 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 Development of Rapid Sulfurdioxide Detection Equipment for Food Safety Purpose. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
64 Development of rice products to increase the exporting values and minimize the import 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
65 Development of fermented fishes by pure culture technique: concept from pla-som and pla-pang-dang 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
66 Increasing nutritive value of rice and its application in food industry 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยใช้ระบบสารต้านการเกิดสีน้ำตาลและสารออสโมติกเพื่อทดแทนการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
68 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็วสำหรับการบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
69 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า (ปีที่ 2) 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
70 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยกึ่งแห้งชนิดแท่งเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
71 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยกึ่งแห้งสำเร็จรูปเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
72 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวนึ่ง (ใช้วิธีการเคลือบ) และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
73 การพัฒนาโยเกริต์เพื่อสุขภาพโดยการเติมสารแดกซ์แตรนที่มีคุณสมบัติเป็นสาร antitumor และการศึกษาการผลิตแดกซ์แตรนโดยใช้วัตถุดิบทดแทนในประเทศด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
74 โครงการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวนึ่งและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
75 พัฒนาน้ำตาลลำไยสำเร็จรูป เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
76 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์แนวคิดดัดแปลงจากปลาส้มและปลาแป้งแดง 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
77 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า ปีที่ 1 (5)การวิจัยการผลิตกลูโคสและฟรุคโตสซีรัปจากข้าว และปีที่ 2 (5) การวิจัยการผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ในทางการแพทย์ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
78 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า ปีที่ 1-2 (6)การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าวโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
79 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปรัมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แบบเร็วสำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
80 การประยุกต์ใช้สารสกัดป้องกันการหืนที่สกัดได้จากสมุนไพรโรสแมรี่ในผลิตภัณฑ์กุนเชียง 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
81 การปรับปรุงคุณภาพขนมจีนหมัก ระยะที่ 3 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
82 Feasibility Studied of Brewer and Distiller Malt Production from Thai Rice 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
83 Analysis of spices affecting on microbial growth for Sato inoculum development 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
84 Thermostable and Alkaline Tolerant Cellulase-free Xylanase Production by Sterptomyces sp.Ab106: from laboratory to pilot scale 500 litres 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
85 การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยใช้ระบบต้านการเกิดสีน้ำตาล 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
86 การพัฒนาโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพโดยการเติมสารแดกซ์แตรนที่มีคุณสมบัติเป็นสาร antitumor และการศึกษาการผลิตแดกซ์แตรนโดยใช้วัตถุดิบทดแทนในประเทศด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
87 การวิจัยและพัฒนาการผลิตฟรุคโตสซีรัปลำไยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
88 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์แนวคิดดัดแปลงจากปลาส้มและปลา แป้งแดง 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
89 ปรับปรุงคุณภาพขนมจีนหมัก ระยะที่ 2. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
90 ผลของเอนไซม์ พันธุ์ข้าวเหนียว และเชื้อยีสต์ต่อคุณภาพของสุรากลั่นชุมชน 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
91 การศึกษาสารสกัดป้องกันการหืนที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรโรสแมรี่ เสจ และทาย์ม (ระยะที่ 1) 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
92 การศึกษาสารป้องกันการหืนจากพืชสมุนไพรบนที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
93 Thermostable and alkaline-tolerant microbial cellulase-free xylanases produced from agricultural wastes and their required properties for use in pulp bleaching bioprocesses 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
94 Improvement of cellulase-free xylanase production by Streptomyces sp. Ab106 with optimized stirred type fermenter and repeated fed-batch cultivation using agricultural waste 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
95 Optimization of thermostable and alkaline-tolerant cellulase-free xylanase production from agricultural waste by thermotolerant Streptomyces 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
96 Thermostable and alkaline-tolerant cellulase-free xylanases produced from thermotolerant Streptomyces sp 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
97 Production of cellulase-free xylanases by thermotolerant Streptomyces sp. from agricultural waste and media optimization using mixture design and Plackett-Burmann experimental design methods 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
98 Application of Plackket-Burman experimental design to eveluate nutritional requirements in cellulase-free xylanase production by thermotolerant Streptomyces sp 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
99 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ไทยในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
100 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างชุดตรวจสอบ Salmonella spp. 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
101 Production of a cellulase-free xylanase from agricultural waste materials by a thermotolerant Streptomyces sp 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
102 Alcoholic Beverages in Thailand 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
103 Feasibility study on establishment of bamboo shoot products plant in Chiang Mai 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
104 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
105 การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ในทางการแพทย์ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
106 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธันวมาส กาศสนุก Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ปุณณดา ทะรังศรี Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ชัชวินทร์ นวลศรี Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 พัชราภรณ์ อินริราย Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 วันวิสาข์ ดอกคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ปรารถนา ขะมานาม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/12/2542 29/01/2561 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
31/12/2542 31/12/2547 คณะอุตสาหกรรม เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน
01/01/2543 29/01/2561 โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวง กรรมการบริหาร
31/12/2545 31/12/2547 สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการ จัดการทางอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2537 ปริญญาตรี ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545 ปริญญาโท Engineering Engineering Hiroshima Kokusai Gakuin University

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 15:32:19

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-09-04 20:11:01