นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย พงศ์ธร เพียรพิทักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย พงศ์ธร เพียรพิทักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Phongthorn Phianphitak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  • หน่วยงานสังกัด: กรมพัฒนาที่ดิน
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับเกษตรกร งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปุณณดา ทะรังศรี Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุภาวดี น้อยน้ำใส อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 พงศนาถ ผ่องเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 มหัทธนี ภิญโญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/06/2548 01/10/2580 กรมพัฒนาที่ดิน นักวิทยาศาสตร์4
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาโท สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

GIS

KEYWORD

GIS

สร้างโดย : พงศ์ธร เพียรพิทักษ์ 2559-11-30 09:24:32

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:29:49