นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ฐิติเดช ตุลารักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ฐิติเดช ตุลารักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Thitidej Tularak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์
สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 แบบจำลองระบบค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สืบกุล กาญจนสุกร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ณัฐวุฒิ พลอาสา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 จันทวรรณ น้อยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/10/2551 09/04/2560 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วิศวกรนิวเคลียร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี College of Engineering Electrical & Computer Engineering Cornell University, USA
2549 ปริญญาตรี College of Arts and Sciences Mathematics Cornell University, USA
2551 ปริญญาโท College of Engineering Electrical & Computer Engineering Cornell University, USA

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Thitidej Tularak 2559-12-01 11:39:59

แก้ไขล่าสุดโดย : Thitidej Tularak 2561-01-31 11:48:44