นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ปิยวรรณ คลังชำนาญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ปิยวรรณ คลังชำนาญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss PIYAWAN KHLANGCHAMNAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  • หน่วยงานสังกัด: กรมพัฒนาที่ดิน
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาปฐพีวิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปุณณดา ทะรังศรี Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุภาวดี น้อยน้ำใส อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 พงศนาถ ผ่องเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 มหัทธนี ภิญโญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/12/2552 01/12/2559 กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นครสวรรค์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
2553 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 2559-12-01 15:19:52

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:15:07