นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุทธิลักษณ์ จันทะวัง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Suttiluk Junthawang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 บุษยารัตน์ ศิลปวิทยากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 กิ่งแก้ว สำรวยรื่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 ทยุตา อินทร์แก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 สมศักดิ์ โทจำปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 แสงเดือน พรมแก้วงาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ภัทรภร สฤษชสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 ศรัญญา จุฬารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 เลอลักษณ์ มหิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 พัชริดา แสงแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2559-12-19 23:32:54

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:11:59