นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chidsanuphoug chartarsa
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ E2-208 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 053-916850
  • อีเมล : chidsanuphoug.cha@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ศักดิ์ดา หอมหวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ภาคภูมิ รักร่วม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สิริชัย คุณภาพดีเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุรพงษ์ วัฒนะจีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชฤพนธ์ เจริญสุข ผู้ช่วยคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ฝ่ายอาคารสถาณที่และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.)
9 กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 ชวโรจน์ ใจสิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2559-12-20 08:46:13

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-05-17 14:52:14