นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. อัจฉราวดี แผนสนิท

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. อัจฉราวดี แผนสนิท
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Acharavadee Pansanit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
2 วิทยาพันธ์ นันติตานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 วรโชติ แสงหา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 จิรัฎฐ์ บุญแสนแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
6 เดชาวุธ บุญลักษณ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
7 เนตรนภา แซ่หลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 อานอบ คันฑะชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 อัษฎาวุฤธ หิรัญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 วรรณฤดี หิรัญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2559-12-20 13:30:23

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-04-25 14:05:38