นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. พันทิพย์ จอมศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. พันทิพย์ จอมศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. พันทิพย์ จอมศรี
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การทดสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิ่งแก้ว สำรวยรื่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ทยุตา อินทร์แก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 สมศักดิ์ โทจำปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สุทธิลักษณ์ จันทะวัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 แสงเดือน พรมแก้วงาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ภัทรภร สฤษชสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 ศรัญญา จุฬารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 เลอลักษณ์ มหิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 พัชริดา แสงแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ปัทมา รักเกื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สราวุธ มงคลดี 2559-12-22 12:50:49

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2559-12-26 23:56:33