นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. wannaphong durongkaveroj
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • โทรศัพท์ : 02-357-8000
  • อีเมล : wannaphong@ru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การคลังเพื่อการศึกษาด้านอุปสงค์และการเก็บ/ลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนากฎหมายด้านการค้าบริการสาขาที่ไทยมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนตามกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (AFAS) 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ของไทยภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การศึกษาศักยภาพการเข้าสู่ตลาดระหว่างกันของสินค้าไก่ระหว่างไทยและจีน 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของไทยต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 โครงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพเชิงลึก 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 โครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 โครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับปากีสถาน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 โครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อีวา ไอยรากาญจนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 พัณนิดา อุปหนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ณัฐวุฒิ ฉิมมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุพิชญา โคทวี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ธานินทร์ ไชยเยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ปริญญา แก้วประดับ Vice-Dean, Faculty of Economics, Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/04/2557 29/01/2558 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (Fiscal Policy Research Institute) ชั้น 33 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นักวิจัย (ทีมการค้าการลงทุน)
01/02/2558 ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2555 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ 2560-01-24 16:31:34

แก้ไขล่าสุดโดย : วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ 2560-01-24 16:32:43