นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ศุภศิว์ สุวรรณเกษร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Supsi Suwankesorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐมิติ แบบจำลองการพยากรณ์ แบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหภาค, สถิติประยุกต์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ของประเทศในอาเซียน ด้วยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นตรง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน (10 ประเทศ) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (9 จังหวัด) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การศึกษาเพื่อจัดกลุ่มประเทศในอาเซียนตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การสร้าแบบจำลองการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มประเทศในอาเซียน งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อีวา ไอยรากาญจนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 พัณนิดา อุปหนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ณัฐวุฒิ ฉิมมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุพิชญา โคทวี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ธานินทร์ ไชยเยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8 อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ปริญญา แก้วประดับ Vice-Dean, Faculty of Economics, Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-01-19 11:17:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-21 21:12:02