นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ศุภศิว์ สุวรรณเกษร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Supsi Suwankesorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐมิติ แบบจำลองการพยากรณ์ แบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหภาค, สถิติประยุกต์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ของประเทศในอาเซียน ด้วยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นตรง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน (10 ประเทศ) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (9 จังหวัด) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การศึกษาเพื่อจัดกลุ่มประเทศในอาเซียนตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การสร้าแบบจำลองการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มประเทศในอาเซียน งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัณนิดา อุปหนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ณัฐวุฒิ ฉิมมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 สุพิชญา โคทวี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ธานินทร์ ไชยเยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7 อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ปริญญา แก้วประดับ Vice-Dean, Faculty of Economics, Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 กันตพร ช่วงชิด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-01-19 11:17:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-21 21:12:02