นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วันทณี หาญช้าง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วันทณี หาญช้าง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Wanthanee Hanchang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 086-3509376 055-964767
  • อีเมล : wanthaneeh@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณรงค์ นวลเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อักษรากร คำมาสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เบญจลักษณ์ ทองช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 วรรณฉัตร ใจยะสัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 Kyle Vitautas Lopin อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
23/08/2557 22/04/2560 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2549 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
2557 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การแพทย์ สรีรวิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-01-20 10:24:08

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:07:33