นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Pannika Ritvirool
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 089-8565063
  • อีเมล : pannikar@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เอกพจน์ พรมพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อรพินท์ อินศวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เสริม สุรพินิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สุริยา ยศพรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สุรดา เศรษฐการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 สุรชาติ พุทธิษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สิทธิพร สุวรรณมิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ศุภกัญญา ลาสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 มาลินี ธนารุณ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/03/2542 23/04/2560 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2537 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541 ปริญญาเอก Biological Micro Biological University of Bristol

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-01-20 10:24:08

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:37:22