นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ไชยยงค์ จรเกตุ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ไชยยงค์ จรเกตุ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Chaiyong Jorrakate
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 081-3462478
  • อีเมล : chaiyongj@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ทิพวรรณ แก้วมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ฉัตรชฎา สุตาลังกา อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 วนิดา แก้วมุณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ณิศศา อัศวภูมิ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 จรรยา ชวดทอง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 พรรณทิพย์ งามช่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/05/2547 22/04/2560 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2553 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-01-20 10:24:08

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-11-09 09:46:20