นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ผุสดี แผ่นสุวรรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ผุสดี แผ่นสุวรรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Phusadee Paensuwan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 095-3079713
  • อีเมล : pussadeep@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาฤทธิ์การสมานแผลของสารสกัดลูทีนที่มีผลใน corneal epithelial cell line 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณรงค์ นวลเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อักษรากร คำมาสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เบญจลักษณ์ ทองช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 วรรณฉัตร ใจยะสัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 วันทณี หาญช้าง รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 Kyle Vitautas Lopin อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21/01/2559 22/04/2560 คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-01-20 10:24:09

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:27:14