นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สราวุธ สัตยากวี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สราวุธ สัตยากวี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sarawut Sattayakawee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 087-7103363
  • อีเมล : banksatta@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 กมล ไม้กร่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 เชาวลิต พึ่งแตง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ปิยะวรรณ นนตาบุญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2558 24/04/2560 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ University of London
2549 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ University of Essex
2555 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ The University of Sheffield

KEYWORD

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-01-20 10:24:09

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-04-24 12:38:45