นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กัญจน์ณัฏฐ์ เทอญชูชีพ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กัญจน์ณัฏฐ์ เทอญชูชีพ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Kanchanat Ternchoocheep
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-964636
  • อีเมล : kanchanatt@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
เรื่องที่สนใจ
Asiatic acid
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 กมล ไม้กร่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 เชาวลิต พึ่งแตง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ปิยะวรรณ นนตาบุญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18/05/2537 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
2556 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-01-20 10:24:10

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-10-03 15:55:25