นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. piyanut Thitiwuthikiat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-966226
  • อีเมล : piyanutth@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
เรื่องที่สนใจ
วิศวกรรมชีวเวช
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินการไหลเวียนโลหิตที่อวัยวะส่วนปลายแบบไม่รุกรานในผู้ป่วยเบาหวาน 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณรงค์ นวลเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อักษรากร คำมาสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เบญจลักษณ์ ทองช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 วรรณฉัตร ใจยะสัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 วันทณี หาญช้าง รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 Kyle Vitautas Lopin อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/04/2549 15/06/2560 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมชีวเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-01-20 10:24:10

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:54:03