นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วีรยุทธ ประทุมไชย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วีรยุทธ ประทุมไชย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Weerayuth Pratoomchai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 063-2672872
  • อีเมล : weerayuthp@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินปริมาณน้ำใต้ดินกับขนาดพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่านตอนล่าง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อนิรุทธ์ ธงไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22/03/2559 16/06/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2552 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2558 ปริญญาเอก Engineering Engineering Tohoku University

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-01-20 10:24:11

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:34:20