นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Narakamol Laorodphan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
Ruminant Nutrition, Animal Nutrition, Ruminant Production
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 พัทธนันท์ โกธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 ธนาพร บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ธีระ วิสิทธิ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ผุสดี ตังวัชรินทร์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 วิศาล อดทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ปองพล พงไธสงค์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 วสันต์ ป้อมเสม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-03 11:23:33

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-21 14:37:50