นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ดร. ธานินทร์ ไชยเยชน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ดร. ธานินทร์ ไชยเยชน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Tanin Chaiyesh
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อีวา ไอยรากาญจนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 พัณนิดา อุปหนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ณัฐวุฒิ ฉิมมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุพิชญา โคทวี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8 อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ปริญญา แก้วประดับ Vice-Dean, Faculty of Economics, Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่าประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2547 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2557 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-09 12:08:30

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-08-21 15:58:32