นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. อรุณี นุสิทธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. อรุณี นุสิทธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Arunee Nusit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อิงอร จุลทรัพย์ ครู/อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กนกวรรณ กรรเชียง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-13 09:36:08

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2560-08-19 14:22:56