นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. อรุณี นุสิทธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. อรุณี นุสิทธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Arunee Nusit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ธีรพัฒน์ พูลทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ธนัสถา โรจนตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 วงศกร เจียมเผ่า อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 โชติ บดีรัฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ธาราทิพย์ ศรีสัตตบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 สุชาดา เจียพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-13 09:36:08

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-18 20:18:33