นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Punnares Rattanapradit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ดาวเด่น สัญญโภชน์ Mr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ Mr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ธนพร รังสิกรรพุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 มลวิภา เมืองพระฝาง Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 ธัญญาพร ก่องขันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 พุธิตา ศรียางนอก Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 มงคล อักษรดิษฐ์ Asst. Prof. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 บุญเลิศ เจิมปลั่ง Asst. Prof. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 กฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
10 ลักษณา หวังหมู่กลาง นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-13 09:59:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-18 20:22:18