นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Punnares Rattanapradit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
Animal Production
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีรกมล เพ็งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ชวลิต ศิริบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 อลิษา กุลจันทะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สมเกียรติ ทองอ่วมใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 อรอนงค์ สิงห์แอด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ณัฐสุดา อินสอน นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สงกรานต์ ถุงแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 มณฑณ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-13 09:59:05

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-26 10:16:58