นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Punnares Rattanapradit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิภาดา บุญส่งแท้ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานปฏิบัติการทางเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ศิริวรรณ โชคค้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 จิรัชญา อายะวรรณา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 พงศ์เทพ สุวรรณวารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 ภญ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 คัทลียา เมฆจรัสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 สายทิพย์ สุทธิรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-13 09:59:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-18 20:22:18