นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. พิชญาพร ประครองใจ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. พิชญาพร ประครองใจ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. PHITCHAYAPORN PRAKRONGJAI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
การสื่อสารองค์กรและการจัดการองค์กรสื่อสารมวลชน
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนัย เนียมกุญชร นักวิชาการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ภูรดา ประเสริฐศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ประดิพัทธ์ วิรามร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ณัฏฐพงษ์ สายพิณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 ภราดร สุรีย์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วสุ พันไพศาล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ยรรยงวรกร ทองแย้ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 สี แสงอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
9 สุรพงศ์ ฉันทกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
10 สุภาพร วีระปรียากูร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2552 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-13 10:15:50

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2561-03-20 10:55:14