นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. พิชญาพร ประครองใจ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. พิชญาพร ประครองใจ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. PHITCHAYAPORN PRAKRONGJAI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
การสื่อสารองค์กรและการจัดการองค์กรสื่อสารมวลชน
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภราดร สุรีย์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วสุ พันไพศาล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ยรรยงวรกร ทองแย้ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สี แสงอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
5 สุรพงศ์ ฉันทกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
6 สุภาพร วีระปรียากูร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
7 สุวัฒน์ ชะตางาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
8 จินตนา วิกันตานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
9 ยมลภัทร ภัทรคุปต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 วินัย วงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-13 10:15:50

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2560-08-19 21:12:53