นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ณิรดา เวชญาลักษณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ณิรดา เวชญาลักษณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nirada Wechayaluck
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
ภาษาอังกฤษ, วรรณคดีไทย วรรณคดีวิจารณ์และเปรียบเทียบ สุนทรียศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา, สุขภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 วรากร สุจริต อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 คนธรส ขาวเมืองน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ชลทิศ พันธุ์ศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 พรนิภา ตูมโฮม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ชนิดา เยรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
7 ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุทธาธร ไชยเรืองศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สิริพร โรจน์อารยานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี บัญชี การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
2548 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2553 ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-13 10:52:54

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:59:16