นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ไพสาล จี้ฟู

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ไพสาล จี้ฟู
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Phaisarn Jeefoo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 0-5446-6666 ต่อ 2312
  • อีเมล : p.jeefoo@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จตุรวิทย์ เทวธีระรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
2 สุปิยา ปัญญาทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ธีรศักดิ์ อุปการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 อมรรัตน์ สอนสา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 พรเพ็ญ สมควรทัด ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 เอกรัฐ สีขาว ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 อรอุษา ชาญศึก ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 นิติธร จันทร์ชมภู ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 อนุชิต สิงห์คำ นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/05/2554 16/03/2560 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภูมิศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549 ปริญญาโท MSc in Remote Sensing & GIS MSc in Remote Sensing & GIS Asian Institute of Technology (AIT)
2554 ปริญญาเอก PhD in Remote Sensing & GIS PhD in Remote Sensing & GIS Asian Institute of Technology (AIT)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2560-03-16 18:44:58

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2560-03-16 18:44:58