นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กมลเนตร ศรีธิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กมลเนตร ศรีธิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kamonnate Srithi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุกันยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชา อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุรพงษ์ วัฒนะจีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชนิดา เยรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
8 รัชนีวรรณ วรจินดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
9 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2556 ปัจจุบัน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 ปริญญาโท วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-11 10:21:17

แก้ไขล่าสุดโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-11 10:21:17