นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กมลเนตร ศรีธิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กมลเนตร ศรีธิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kamonnate Srithi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สมเกียรติ ทองอ่วมใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อารยา บุญศักดิ์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชา อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2556 ปัจจุบัน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 ปริญญาโท วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-11 10:21:17

แก้ไขล่าสุดโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-11 10:21:17