นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพันธ์ เขตต์กัน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพันธ์ เขตต์กัน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof. Pattanaphan Khetkan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ATENEO DEVAO UNIVERSITY

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-04-18 11:37:44

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2560-08-15 20:21:41