นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Kringkarn Jaroenkul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 กนกวรรณ กรรเชียง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 อรุณี นุสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ธีรพัฒน์ พูลทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ธนัสถา โรจนตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 วงศกร เจียมเผ่า อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/12/2558 ปัจจุบัน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2522 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศาสตร์-นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
2548 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-21 11:31:14

แก้ไขล่าสุดโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-21 11:31:14