นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Kringkarn Jaroenkul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร ผู้จัดการเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ อาจารย์ วิทยาเขตน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ประดิพัทธ์ วิรามร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 ผุสดี ละออ อาจารย์ประจำสำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 อณุตรา หงษ์ทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ณิชารัศม์ ปัญจโพธิรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 สิตางค์ คงกระโทก อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ชุตินันท์ สุขสอาด อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/12/2558 ปัจจุบัน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2522 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศาสตร์-นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
2548 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-21 11:31:14

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:10:25