นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Kringkarn Jaroenkul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชลินดา อริยเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 จิราดร ถิ่นอ่วน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ปิติพงษ์ ยอดมงคล อาจารย์, คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชญานิษฐ์ ศศิวิมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 อิงอร จุลทรัพย์ ครู/อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/12/2558 ปัจจุบัน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2522 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศาสตร์-นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
2548 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-21 11:31:14

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:10:25